Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Tam Kỳ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN HÀ SSP VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN HÀ SSP VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quang
Địa chỉ: Số 14 Hùng Vương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẠCH HỒNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẠCH HỒNG - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Hồng
Địa chỉ: Số 353 Nguyễn Văn Trỗi, Phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH HOA SEN TẠI TAM KỲ

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH HOA SEN TẠI TAM KỲ - Đại diện pháp luật: Võ Khắc Điệp
Địa chỉ: 16 Phan Bội Châu, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MÔÊT THA�NH VIÊN THƯƠNG MAÊI DIÊCH VUÊ TÔ�NG HƠÊP VÊÊ SINH GIA MY�

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MÔÊT THA�NH VIÊN THƯƠNG MAÊI DIÊCH VUÊ TÔ�NG HƠÊP VÊÊ SINH GIA MY� - Đại diện pháp luật: PhaÊM ThiÊ Ha�
Địa chỉ: Lô 165 Tha�i Phiên, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO HIỂM QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TAM KỲ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO HIỂM QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TAM KỲ - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Tâm
Địa chỉ: 556 Phan Chu Trinh, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÂN LỰC GIA VI

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÂN LỰC GIA VI - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh
Địa chỉ: 93 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG DịCH Vụ QUốC TUấN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG DịCH Vụ QUốC TUấN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: 331 Hùng Vương, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ & QUảNG CáO HưNG THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ & QUảNG CáO HưNG THàNH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: 239 Phan Bội Châu, Khối phố Mỹ Thạch Bắc, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRắC ĐịA ĐạI AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRắC ĐịA ĐạI AN - Đại diện pháp luật: Phan Đình Đại
Địa chỉ: Khối phố Phú ân, Phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN PHú THàNH DANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN PHú THàNH DANH - Đại diện pháp luật: Phạm Tấn Danh
Địa chỉ: 06 Đào Duy Từ, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ GIAO HàNG NHANH - CHI NHáNH QUảNG NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ GIAO HàNG NHANH - CHI NHáNH QUảNG NAM - Đại diện pháp luật: Lương Duy Hoài
Địa chỉ: 265/12/25 Trần Cao Vân, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN Tư Vâ�N XâY DưÊNG ĐAÊI CA�T

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư Vâ�N XâY DưÊNG ĐAÊI CA�T - Đại diện pháp luật: Nguyê�N Tâ�N MaÊNh
Địa chỉ: 48 Phan BôÊi Châu, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN THươNG MAÊI DU LIÊCH HUY�NH Lê TIê�N

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôÊT THA�NH VIêN THươNG MAÊI DU LIÊCH HUY�NH Lê TIê�N - Đại diện pháp luật: Huy�Nh Thê� Triê�U
Địa chỉ: 125 Lê Đi�nh Dương, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và Tư VấN XâY DựNG QUảNG NAM ACC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và Tư VấN XâY DựNG QUảNG NAM ACC - Đại diện pháp luật: Trịnh Trường Giang
Địa chỉ: 255, Trưng Nữ Vương, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và Cơ KHí PUMA 7

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và Cơ KHí PUMA 7 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Hùng
Địa chỉ: Lô A17, khối phố Thuận Trà, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH HOàNG KIệT PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOàNG KIệT PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phát
Địa chỉ: 521, Phan Châu Trinh, Phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI ĐạI NAM CHU LAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI ĐạI NAM CHU LAI - Đại diện pháp luật: Trịnh Vũ Long
Địa chỉ: 84 Bùi Thị Xuân, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT, THươNG MạI & DịCH Vụ WINDOW STAR

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT, THươNG MạI & DịCH Vụ WINDOW STAR - Đại diện pháp luật: Huỳnh Xuân Phước
Địa chỉ: 14 Hùng Vương, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI & DịCH Vụ HưNG ĐạT TAM Kỳ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI & DịCH Vụ HưNG ĐạT TAM Kỳ - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hùng
Địa chỉ: 23 đường Nguyễn Trác, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI MINH KHảI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI MINH KHảI - Đại diện pháp luật: Lương Thị Hồng Vân
Địa chỉ: 19 Nguyễn Hoàng, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và ĐầU Tư PHáT TRIểN QUốC HưNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và ĐầU Tư PHáT TRIểN QUốC HưNG - Đại diện pháp luật: Đinh Tấn Trang
Địa chỉ: 27 Trương Chí Cương, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIANG PHú THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIANG PHú THàNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nam
Địa chỉ: 63 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN XNK LâM DũNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XNK LâM DũNG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Anh Đào
Địa chỉ: Lô 225 Đường N10, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MTV TRUYềN THôNG Và QUảNG Bá THươNG HIệU VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TRUYềN THôNG Và QUảNG Bá THươNG HIệU VIệT - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Nhị
Địa chỉ: 358 Hùng Vương, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH Y KHOA TOàN Mỹ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Y KHOA TOàN Mỹ - Đại diện pháp luật: Võ Tấn Thi
Địa chỉ: 129 Trương Định, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Phúc Xuyên Thái Bình Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Phúc Xuyên Thái Bình Dương - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Lô A87, Khu dân cư Tứ Hiệp, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT NGHị LựC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT NGHị LựC - Đại diện pháp luật: Doãn Bá Khải
Địa chỉ: Khối phố 6, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Cơ ĐIệN LạNH QUốC KHôI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Cơ ĐIệN LạNH QUốC KHôI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khải
Địa chỉ: 251/8/2 Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và DịCH Vụ ĐạI PHướC KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và DịCH Vụ ĐạI PHướC KHANG - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh Hà
Địa chỉ: 23 Lam Sơn, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ THIêN THIêN PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ THIêN THIêN PHú - Đại diện pháp luật: Trần Thanh
Địa chỉ: 14 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam