Các doanh nghiệp tại Quảng Trị
QT

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 3200709864 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Tâm

Địa chỉ: Số 38 đường Đoàn Hữu Trưng,, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 3200709649 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thúy Kiều

Địa chỉ: Đội 6 Bích La Đông,, Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH PHONG ĐỊA

Mã số thuế: 3200709381 - Đại diện pháp luật: Dương Như Thúy

Địa chỉ: Tầng 1, Số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7,, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH TRẠCH THIÊN

Mã số thuế: 3200709399 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngân

Địa chỉ: Phòng số 5, tầng 1 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ,, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH LÔI HỎA

Mã số thuế: 3200709409 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Khải

Địa chỉ: Tầng 2, Số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7,, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH HỎA ĐỊA

Mã số thuế: 3200709416 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Khoa

Địa chỉ: Phòng số 2, tầng 2 số 22 Đào Duy Từ,, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH THỦY LÔI

Mã số thuế: 3200709423 - Đại diện pháp luật: Phùng Đình Việt

Địa chỉ: Tầng 2, Số 28 Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3,, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH THỦY TRẠCH

Mã số thuế: 3200709430 - Đại diện pháp luật: Lê Mỹ Linh

Địa chỉ: Tầng 1, số 28 Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3,, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH BÁT CẤN

Mã số thuế: 3200709448 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Duy

Địa chỉ: Phòng 2 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ,, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH BÁT TỐN

Mã số thuế: 3200709455 - Đại diện pháp luật: Phùng Đình Việt

Địa chỉ: Tầng 2, số 28 Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3,, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH THỦY ĐỊA TỶ

Mã số thuế: 3200709462 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Khải

Địa chỉ: Tầng 2, số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7,, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH LÔI PHONG HẰNG

Mã số thuế: 3200709487 - Đại diện pháp luật: Mã Hồng Phú

Địa chỉ: Phòng số 1, tầng 2 số 22 Đào Duy Từ,, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH ĐẠI TRÁNG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200709494 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Khải

Địa chỉ: Tầng 2, số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7,, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH BÁT KHÔN

Mã số thuế: 3200709504 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương

Địa chỉ: Phòng 11 Số 445 Lê Duẩn, khu phố Trung Chỉ,, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH PHONG SƠN QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200709511 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Khoa

Địa chỉ: Phòng số 2, tầng 2 số 22 Đào Duy Từ,, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH LÔI ĐỊA

Mã số thuế: 3200709529 - Đại diện pháp luật: Dương Như Thuỷ

Địa chỉ: Tầng 1, số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7,, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH LÔI THIÊN

Mã số thuế: 3200709536 - Đại diện pháp luật: Dương Như Thúy

Địa chỉ: Tầng 1 số 82A Lê Thế Hiếu, Khu phố 7,, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH HOẢ PHONG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200709543 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Khoa

Địa chỉ: Phòng Số 3, tầng 2, số 22 Đào Duy Từ,, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TNHH HỎA THỦY VỊ TẾ

Mã số thuế: 3200709335 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngân

Địa chỉ: Phòng 6, tầng 1 số 447 Lê Duẩn, Khu phố Trung Chỉ,, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

QT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUANG LỰC

Mã số thuế: 3200709247 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Lực

Địa chỉ: Số 68 đường Cần Vương, Khu phố 7,, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị