Các doanh nghiệp tại Bình Dương
BD

C�NG TY TNHH ��U T� TH��NG M�I TH�NH PH�T ��T

Mã số thuế: 3702956465 - Đại diện pháp luật: L� Th� Th�y Linh

Địa chỉ: Th�a ��t s� 11, t� b�n �� s� 85, Khu ph� 2,, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

BD

C�NG TY TNHH S�N XU�T TH��NG M�I C� KH� HF

Mã số thuế: 3702956433 - Đại diện pháp luật: Tr�n Ph�m Phan Duy

Địa chỉ: S� 599 ���ng L� H�ng Phong,, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

BD

C�NG TY TNHH CH� BI�N G� GIANG HO�N

Mã số thuế: 3702956088 - Đại diện pháp luật: Liu, Zhenjiang

Địa chỉ: Th�a ��t s� 500, t� b�n �� s� 30, Khu kh� 3,, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

BD

C�NG TY TNHH DV TM C�NG NGHI�P KIM ��T PH�T

Mã số thuế: 3702956401 - Đại diện pháp luật: Nguy�n H�u H�ng

Địa chỉ: S� 12, ���ng N2, KDC ��i Quang, Khu ph� T�n Ph� 1,, Phường Tân Bình

BD

C�NG TY TNHH PENGUIN MART

Mã số thuế: 3702956257 - Đại diện pháp luật: L� Th� H�ng

Địa chỉ: Th�a ��t s� 873, t� b�n �� s� 35, khu ph� 5,, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

BD

C�NG TY TNHH CUNG �NG LAO ��NG VI�C L�M VI�T

Mã số thuế: 3702956539 - Đại diện pháp luật: Phan Th� Minh Hu�

Địa chỉ: Th�a ��t s� 193, t� b�n �� s� 43, khu ph� th�ng nh�t 1,, Phường Dĩ An

BD

C�NG TY TNHH MTV THI�T B� S�N YUAN XIN

Mã số thuế: 3702956232 - Đại diện pháp luật: Tr�n Th� Ti�n

Địa chỉ: Th�a ��t s� 1597, t� b�n �� s� 44, Khu ph� Kh�nh V�n,, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

BD

C�NG TY TNHH MTV H�U H�NG

Mã số thuế: 3702956271 - Đại diện pháp luật: Ch�u C�ng S�u

Địa chỉ: � 42, L� E, 16, Khu Nh� � IJC, V�nh T�n,, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

BD

C�NG TY TNHH TMDV B�U CH�NH VI�N TH�NG HO�NG VI�T

Mã số thuế: 3702956313 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Th� Th�m

Địa chỉ: S� 8, ���ng ��ng C�y Vi�t, Khu ph� 1,, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

BD

C�NG TY TNHH C�NG NGH� TH�C PH�M S�CH THANH B�NH

Mã số thuế: 3702956458 - Đại diện pháp luật: Ho�ng Th� B�nh

Địa chỉ: 36A Phan Huy �ch, khu ph� Th�ng L�i 2,, Phường Dĩ An

BD

C�NG TY TNHH M�T TH�NH VI�N S�N XU�T TH��NG M�I D�CH V� L�M ��I PH�T

Mã số thuế: 3702956497 - Đại diện pháp luật: Tr�n Th� Hi�n Trang

Địa chỉ: Th�a ��t s� 1396, t� b�n �� s� 19, t� 3, KP T�n H�a,, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

BD

C�NG TY TNHH MTV PH��C L�C PH�T

Mã số thuế: 3702956507 - Đại diện pháp luật: L� Quang T�nh

Địa chỉ: Th�a ��t s� 542, T� b�n �� s� 41, Khu Ph� B�nh Ch�nh,, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

BD

C�NG TY C� PH�N S�N XU�T TH��NG M�I G� HO�NG TH�NG

Mã số thuế: 3702956419 - Đại diện pháp luật: L� Th� B�ch Qu�n

Địa chỉ: Th�a ��t s� 394, T� b�n �� s� 05, �p 1,, Xã Hưng Hoà, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

BD

C�NG TY TNHH MTV PHONG TH�NH

Mã số thuế: 3702956514 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Th� C�c Anh

Địa chỉ: � 62, ���ng 29, KCN S�ng Th�n 2, Khu nh� � T�n ��ng Hi�p, Kh,, PhườngTân Đông Hiệp

BD

C�NG TY TNHH BAO B� VI�T QUANG

Mã số thuế: 3702956190 - Đại diện pháp luật: Huang, Hsin-Yi

Địa chỉ: L� CN12, � s� 2A, ���ng D1, khu c�ng nghi�p S�ng Th�n 3,, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

BD

C�NG TY TNHH D�CH V� TH��NG M�I PH�C T�M AN

Mã số thuế: 3702956200 - Đại diện pháp luật: Ph�m Ng�c Th�ch

Địa chỉ: 39/32 Khu ph� Th�ng Nh�t 1,, Phường Dĩ An

BD

C�NG TY TNHH X�Y D�NG V� C� KH� HO�NG KH�I PH�T

Mã số thuế: 3702956306 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Anh Duy

Địa chỉ: S� 233/59 ���ng L� Ch� D�n, Khu ph� 3,, Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

BD

C�NG TY TNHH GIA C�NG - CH� T�O UY�N NGH�A

Mã số thuế: 3702956144 - Đại diện pháp luật: �� Th� Minh Hu�

Địa chỉ: 55/17 ���ng X�m Ga, Khu ph� Th�ng L�i 1,, Phường Dĩ An

BD

C�NG TY TR�CH NHI�M H�U H�N D��NG HO�NG PH�T

Mã số thuế: 3702956169 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Vi�t T�n

Địa chỉ: S� 59/3B, T� 7, ���ng L� Th� �t, �p Chi�u Li�u,, PhườngTân Đông Hiệp

BD

DOANH NGHI�P T� NH�N CHO THU� L�U TR� ANH KHOA

Mã số thuế: 3702956440 - Đại diện pháp luật: Tr�nh Th� Ninh

Địa chỉ: Th�a ��t s� 1720, T� b�n �� s� 44, T� 4, Khu ph� Kh�nh V�n,, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương