Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Ngân Sơn

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mã số thuế: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan
Địa chỉ: Xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng tài nguyên - môi trường

Mã số thuế: Phòng tài nguyên - môi trường - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Sang
Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng lao động - Thương binh và xã hội

Mã số thuế: Phòng lao động - Thương binh và xã hội - Đại diện pháp luật: Nông Thị Thoa
Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Phòng Tài chính Kế hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài chính Kế hoạch - Đại diện pháp luật: Lục Văn Hoan
Địa chỉ: Xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Ngân Sơn, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Ngân Sơn, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Nông Thị Nguyên
Địa chỉ: Khu 2, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Hiệu thuốc huyện Ngân Sơn

Mã số thuế: Hiệu thuốc huyện Ngân Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Tiểu khu II, xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Chi cục thuế huyện Ngân Sơn

Mã số thuế: Chi cục thuế huyện Ngân Sơn - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Suý
Địa chỉ: Thị trấn Ngân Sơn,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ngân Sơn

Mã số thuế: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ngân Sơn - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Lượng
Địa chỉ: Khu I xã Vân Tùng,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp TN Hùng - Huy Ngân Sơn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Hùng - Huy Ngân Sơn - Đại diện pháp luật: Trần - Hùng
Địa chỉ: Khu Chợ 1, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG MầM NON BằNG VâN

Mã số thuế: TRườNG MầM NON BằNG VâN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu I, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

TRUờNG THCS BằNG VâN

Mã số thuế: TRUờNG THCS BằNG VâN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu I, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TIểU HọC BằNG VâN

Mã số thuế: TRườNG TIểU HọC BằNG VâN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu I, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Công Ty TNHH Mtv Chế Biến Nông Lâm Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Chế Biến Nông Lâm Sản Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Hống Sỹ Tùng
Địa chỉ: Khu Chợ 2, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Bộ PHậN MộT CửA

Mã số thuế: Bộ PHậN MộT CửA - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

ĐộI THUế LIêN Xã

Mã số thuế: ĐộI THUế LIêN Xã - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG MầM NON HươNG Nê

Mã số thuế: TRườNG MầM NON HươNG Nê - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hương Nê,, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp TN Huyền Nhật Ngân Sơn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Huyền Nhật Ngân Sơn - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dực
Địa chỉ: Khu 2, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

Doanh Nghiệp TN ánh Cao

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN ánh Cao - Đại diện pháp luật: Chu Văn Cao
Địa chỉ: Khu Chợ 2, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG THCS THượNG âN

Mã số thuế: TRườNG THCS THượNG âN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kéo Bang, Xã Thượng ân, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG MầM NON THượNG âN

Mã số thuế: TRườNG MầM NON THượNG âN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kéo Bang, Xã Thượng ân, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TIểU HọC THượNG âN

Mã số thuế: TRườNG TIểU HọC THượNG âN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kéo Bang, Xã Thượng ân, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG THCS CốC ĐáN

Mã số thuế: TRườNG THCS CốC ĐáN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hoàng Phài, Xã Cốc Đán, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG MầM NON CốC ĐáN

Mã số thuế: TRườNG MầM NON CốC ĐáN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hoàng Phài, Xã Cốc Đán, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TIểU HọC CốC ĐáN

Mã số thuế: TRườNG TIểU HọC CốC ĐáN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hoàng phài, Xã Cốc Đán, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG MầM NON Xã THUầN MANG

Mã số thuế: TRườNG MầM NON Xã THUầN MANG - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG THCS Xã THUầN MANG

Mã số thuế: TRườNG THCS Xã THUầN MANG - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TIểU HọC THUầN MANG

Mã số thuế: TRườNG TIểU HọC THUầN MANG - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

PHòNG GIAO DịCH NGâN HàNG CHíNH SáCH Xã HộI HUYệN NGâN SơN

Mã số thuế: PHòNG GIAO DịCH NGâN HàNG CHíNH SáCH Xã HộI HUYệN NGâN SơN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn

TRườNG TIểU HọC HươNG Nê

Mã số thuế: TRườNG TIểU HọC HươNG Nê - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hương Nê, Xã Hương Nê, Huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Cạn