Các doanh nghiệp tại Yên Bái
YB

xã Phúc Sơn - Vãng lai

Mã số thuế: 5200825617 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Phúc Sơn, Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Hạnh Sơn - Vãng lai

Mã số thuế: 5200825582 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Hạnh Sơn, Xã Hạnh Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Nghĩa Sơn - Vãng lai

Mã số thuế: 5200825575 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nghĩa Sơn, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Nậm Mười - Vãng lai

Mã số thuế: 5200825568 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nâm Mười, Xã Nậm Mười, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Nậm Búng

Mã số thuế: 5200825550 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nậm Búng, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Tú lệ - Vãng lai

Mã số thuế: 5200825543 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tú lệ, Xã Tú Lệ, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Minh An-Vãng lai

Mã số thuế: 5200825536 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Phiêng 1, Xã Minh An, Huyện Văn Chấn, Yên Bái