Các doanh nghiệp tại Yên Bái
YB

Xã Sơn Thịnh - Vãng lai

Mã số thuế: 5200825737 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Sơn Thịnh, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Suối Giàng

Mã số thuế: 5200825712 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Suối Giàng, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Suối Quyền - vãng lai

Mã số thuế: 5200825705 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Suối Quyền, Xã Suối Quyền, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

TTNT Nghĩa Lộ

Mã số thuế: 5200825695 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: TTNT Nghĩa lộ, Thị trấn NT Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã An Lương

Mã số thuế: 5200825688 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã An Lương, Xã An Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Sơn Lương

Mã số thuế: 5200825670 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Sơn Lương, Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Sơn A

Mã số thuế: 5200825663 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Sơn A, Xã Sơn A, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã nậm lành - vãng lai

Mã số thuế: 5200825656 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nậm lành, Xã Nậm Lành, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

TTNT Liên Sơn - Vãng Lai

Mã số thuế: 5200825649 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: TTNT Liên Sơn, Thị trấn NT Liên Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Gia Hội - Vãng lai

Mã số thuế: 5200825631 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Gia Hội, Xã Gia Hội, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Sùng Đô

Mã số thuế: 5200825624 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Sùng Đô, Xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

xã Phúc Sơn - Vãng lai

Mã số thuế: 5200825617 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Phúc Sơn, Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Hạnh Sơn - Vãng lai

Mã số thuế: 5200825582 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Hạnh Sơn, Xã Hạnh Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Nghĩa Sơn - Vãng lai

Mã số thuế: 5200825575 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nghĩa Sơn, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Nậm Mười - Vãng lai

Mã số thuế: 5200825568 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nâm Mười, Xã Nậm Mười, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Nậm Búng

Mã số thuế: 5200825550 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nậm Búng, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Tú lệ - Vãng lai

Mã số thuế: 5200825543 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tú lệ, Xã Tú Lệ, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

YB

Xã Minh An-Vãng lai

Mã số thuế: 5200825536 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Phiêng 1, Xã Minh An, Huyện Văn Chấn, Yên Bái