Các doanh nghiệp tại Huyện Ngân Sơn - Trang 2

BK

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 4700125361 - Đại diện pháp luật: Lục Văn Hoan

Địa chỉ: Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CHI NHÁNH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HUYỆN NGÂN SƠN, CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700113341-008 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Nguyên

Địa chỉ: Khu 2, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

HIỆU THUỐC HUYỆN NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700144766-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung

Địa chỉ: Tiểu khu II, xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700113334-004 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Lượng

Địa chỉ: Khu I xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TN HÙNG - HUY NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700249663 - Đại diện pháp luật: Trần - Hùng

Địa chỉ: Khu Chợ 1, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON BẰNG VÂN

Mã số thuế: 4700249462

Địa chỉ: Tiểu khu I, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRUỜNG THCS BẰNG VÂN

Mã số thuế: 4700249455

Địa chỉ: Tiểu khu I, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẰNG VÂN

Mã số thuế: 4700249430

Địa chỉ: Tiểu khu I, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700247786 - Đại diện pháp luật: Hống Sỹ Tùng

Địa chỉ: Khu Chợ 2, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

BỘ PHẬN MỘT CỬA

Mã số thuế: 4700245098

Địa chỉ: Khu Phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ

Mã số thuế: 4700245080 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Phụng

Địa chỉ: Khu Phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG NÊ

Mã số thuế: 4700245034

Địa chỉ: Xã Hương Nê, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TN HUYỀN NHẬT NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700244591 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dực

Địa chỉ: Khu 2, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TN ÁNH CAO

Mã số thuế: 4700244143 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Cao

Địa chỉ: Khu Chợ 2, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG THCS THƯỢNG ÂN

Mã số thuế: 4700242280

Địa chỉ: Kéo Bang, Xã Thượng ân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG ÂN

Mã số thuế: 4700242273

Địa chỉ: Kéo Bang, Xã Thượng ân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG ÂN

Mã số thuế: 4700242266

Địa chỉ: Kéo Bang, Xã Thượng ân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG PTDTBT THCS CỐC ĐÁN

Mã số thuế: 4700242192 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Quyết

Địa chỉ: Hoàng Phài, Xã Cốc Đán, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON CỐC ĐÁN

Mã số thuế: 4700242185

Địa chỉ: Hoàng Phài, Xã Cốc Đán, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỐC ĐÁN

Mã số thuế: 4700242178

Địa chỉ: Hoàng phài, Xã Cốc Đán, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THUẦN MANG

Mã số thuế: 4700241914

Địa chỉ: Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ THUẦN MANG

Mã số thuế: 4700241907 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Toàn

Địa chỉ: Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẦN MANG

Mã số thuế: 4700241897

Địa chỉ: Khu Chợ, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700241632

Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG NÊ

Mã số thuế: 4700241625

Địa chỉ: Xã Hương Nê, Xã Hiệp Lực, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC VÂN, NGÂN SƠN, BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700241551

Địa chỉ: Bản Dăm, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC VÂN, NGÂN SƠN, BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700241544

Địa chỉ: Bản Đăm, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TN DŨNG DUNG NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700240639 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Dũng

Địa chỉ: Khu phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC VƯỢNG THẮM

Mã số thuế: 4700240607 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắm

Địa chỉ: Khu II, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TN CƯỜNG HƯNG

Mã số thuế: 4700237139 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Hưng

Địa chỉ: Thôn Khuôn Pì, Xã Thượng Quan, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn