Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Hoài Đức

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và CHế BIếN THựC PHẩM AN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và CHế BIếN THựC PHẩM AN PHáT - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Lợi
Địa chỉ: Xóm Thắng Lợi, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO PHáT TRIểN NGUồN NHâN LựC Và THươNG MạI VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO PHáT TRIểN NGUồN NHâN LựC Và THươNG MạI VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Ngô Hải Ninh
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư ABT VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư ABT VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh Huệ
Địa chỉ: LK29, nhà số 2, khu đô thị Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP HOàI ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP HOàI ĐứC - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hồng Quế
Địa chỉ: Xóm 4, thôn Tiền Lệ, Xã Tiền Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN XANH VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN BấT ĐộNG SảN XANH VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Dũng
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THERA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THERA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Linh
Địa chỉ: Số 9, Liền Kề 38, Khu đô thị Vân Canh, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI HảI THụY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI HảI THụY - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Thục
Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Hộ KINH DOANH NGUYễN VăN NGọC

Mã số thuế: Hộ KINH DOANH NGUYễN VăN NGọC - Đại diện pháp luật: NGUYễN VăN NGọC
Địa chỉ: THôN 1, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Hộ KINH DOANH NGUYễN THị NHUNG 1991

Mã số thuế: Hộ KINH DOANH NGUYễN THị NHUNG 1991 - Đại diện pháp luật: NGUYễN THị NHUNG
Địa chỉ: THôN LũNG KêNH, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Hộ KINH DOANH HươNG-QUê (Tạ DUY MINH)

Mã số thuế: Hộ KINH DOANH HươNG-QUê (Tạ DUY MINH) - Đại diện pháp luật: Tạ DUY MINH
Địa chỉ: XóM ĐộC LậP, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SHINHO VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SHINHO VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Địa chỉ: Căn nhà số LK5, 125R, 74 (LK1, T06) Khu đô thị mới Bắc An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Hộ KINH DOANH PHí ĐắC THUậN

Mã số thuế: Hộ KINH DOANH PHí ĐắC THUậN - Đại diện pháp luật: PHí ĐắC THUậN
Địa chỉ: THôN LưU Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và HợP TáC PHáT TRIểN THươNG MạI GOLD MAX

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và HợP TáC PHáT TRIểN THươNG MạI GOLD MAX - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Vân
Địa chỉ: Đội 2, thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Hộ KINH DOANH NGUYễN ĐìNH QUYềN 1985

Mã số thuế: Hộ KINH DOANH NGUYễN ĐìNH QUYềN 1985 - Đại diện pháp luật: NGUYễN ĐìNH QUYềN
Địa chỉ: ĐộI 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐàO TạO GIáO DụC ITC VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐàO TạO GIáO DụC ITC VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Thúy
Địa chỉ: Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và XâY DựNG GOLDEN HOUSE

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và XâY DựNG GOLDEN HOUSE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Hà
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN GốM Sứ TOàN CầU

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GốM Sứ TOàN CầU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hùng
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Hộ KINH DOANH Đỗ THị TUYếT

Mã số thuế: Hộ KINH DOANH Đỗ THị TUYếT - Đại diện pháp luật: Đỗ THị TUYếT
Địa chỉ: XóM HợP NHấT, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Vệ SINH CôNG NGHIệP ĐạI LâM SCT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Vệ SINH CôNG NGHIệP ĐạI LâM SCT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Thu
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT CHIếN HườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT CHIếN HườNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Đồng Chiến
Địa chỉ: Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT TRIểN VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT TRIểN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Xóm 3, thôn Yên thái, Xã Tiền Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI QUYếT TUấN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI QUYếT TUấN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Doanh Quyết
Địa chỉ: Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI & GIảI PHáP NHà THôNG MINH ESMARTHOME

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI & GIảI PHáP NHà THôNG MINH ESMARTHOME - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Hải
Địa chỉ: Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VĩNH NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VĩNH NAM - Đại diện pháp luật: Tổng Hải Nam
Địa chỉ: Xóm Trúc, thôn Hậu ái, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI HùNG TIếN 368

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI HùNG TIếN 368 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Tý
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI HùNG LAN VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI HùNG LAN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Hùng
Địa chỉ: Thôn Yên Bệ, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư CON ONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư CON ONG - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc
Địa chỉ: A32, NV13 ô số 24, khu đô thị mới đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ THựC PHẩM KICOMART

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ THựC PHẩM KICOMART - Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Khoa
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Gỗ XâY DựNG MạNH Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH  Gỗ XâY DựNG MạNH Hà - Đại diện pháp luật: Trần Công Mạnh
Địa chỉ: Thôn Mộc Hoàn Giáo, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN KINH DOANH áNH DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN KINH DOANH áNH DươNG - Đại diện pháp luật: Tạ Duy Quyền
Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội