Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Thốt Nốt

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG PHÚ THẠNH

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG PHÚ THẠNH - Đại diện pháp luật: Phạm Phú Sĩ
Địa chỉ: B16 Trung Tâm Thương Mại Thốt Nốt, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONG THỦY VÕ HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHONG THỦY VÕ HOÀNG PHÚC - Đại diện pháp luật: Võ Thành Phúc
Địa chỉ: Khu vực Thới Thạnh 1, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NHƠN HỘI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP NHƠN HỘI - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hùng
Địa chỉ: 486 khu vực Thới Hòa 1, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI HưNG THIệN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI HưNG THIệN PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Thiện
Địa chỉ: Khu vực Phụng Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI NGọC NGUYêN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI NGọC NGUYêN PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Trinh
Địa chỉ: Số 160, Tổ 6, Khu vực Lân Thạnh, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIệM VàNG TUấN LINH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN TIệM VàNG TUấN LINH - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tuấn
Địa chỉ: KV Thới Bình 2, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TâM NGUYêN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TâM NGUYêN PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Ngự Bình
Địa chỉ: 503/24, KV Long Thạnh A, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN NGHIêN CứU PHáT TRIểN GạO SạCH VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN NGHIêN CứU PHáT TRIểN GạO SạCH VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Nhơn
Địa chỉ: Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH 45 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: CHI NHáNH 45 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuận
Địa chỉ: Số 43, Tổ 2, Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU Võ TIếN THọ

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU Võ TIếN THọ - Đại diện pháp luật: Võ Tiến Thọ
Địa chỉ: 769 Tổ 21, KV Long Châu, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khánh Vũ Lê

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Khánh Vũ Lê - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Vũ
Địa chỉ: KV Tràng Thọ 2, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Ngọc Thu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Ngọc Thu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thu
Địa chỉ: 646, KV Long Thạnh A, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Bivi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Bivi - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: 696/21, KV Qui Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đóng Tàu Hồng Nga

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đóng Tàu Hồng Nga - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Chân
Địa chỉ: Khu vực Thới An 1, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Sáng Tường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Sáng Tường - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Khu vực Long Thạnh 2, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

HTX Nông Nghiệp Thân Thiện

Mã số thuế: HTX Nông Nghiệp Thân Thiện - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Chiến
Địa chỉ: Tổ 1 KV Tân Lợi 1, Phường Tân Hưng, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Giải Trí Tiến Tiến Đạt

Mã số thuế: Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Giải Trí Tiến Tiến Đạt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phương
Địa chỉ: Cạnh số 434, Quốc Lộ 91, Khu vực Phụng Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Phát Triển Yến Tuyết

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Phát Triển Yến Tuyết - Đại diện pháp luật: Ngô Yến Tuyết
Địa chỉ: 18, khu vực Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng An Bình An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng An Bình An - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Bình
Địa chỉ: 873, Tổ 30, Khu vực Thới Thạnh 2, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giống Thủy Sản Long Vi Ntv - Chi Nhánh Giống Thủy Sản Long Vi Mekong

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Giống Thủy Sản Long Vi Ntv - Chi Nhánh Giống Thủy Sản Long Vi Mekong - Đại diện pháp luật: Trần Huỳnh Minh Thông
Địa chỉ: 639, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Thực Phẩm Chay Di Lạc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thực Phẩm Chay Di Lạc - Đại diện pháp luật: Đỗ Nhứt Thanh
Địa chỉ: 658, Khu vực Trường Thọ 2, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Lương Thực Bảo Duyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Lương Thực Bảo Duyên - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Khanh
Địa chỉ: 291, Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lúa Giống Đạt Nông

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Lúa Giống Đạt Nông - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Đạt
Địa chỉ: KV Lân Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Minh Đức Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Minh Đức Thành - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phương
Địa chỉ: 320, QL 91, KV Long Thạnh 2, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Bình Tây Nam á

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Bình Tây Nam á - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Bình
Địa chỉ: 338, KV Phúc Lộc 3, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Phòng Văn Hóa Và Thông Tin Quận Thốt Nốt

Mã số thuế: Phòng Văn Hóa Và Thông Tin Quận Thốt Nốt - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: QL91, KV Long Thạnh 2, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đinh Hoàng Yến

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đinh Hoàng Yến - Đại diện pháp luật: Đinh Hoàng Yến
Địa chỉ: 156/9 Long Thạnh A, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Phát Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Phát Minh - Đại diện pháp luật: Võ Trí Dũng
Địa chỉ: 10/43, Quốc lộ 91, khu vực Thới An, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Nam Thành Thanh Bình - Chi Nhánh Nam Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Nam Thành Thanh Bình - Chi Nhánh Nam Hưng - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tường
Địa chỉ: Khu Vực Long Thạnh A, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Đông Triều

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Đông Triều - Đại diện pháp luật: Lưu Thụy Triều
Địa chỉ: KV Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ