Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bắc Tân Uyên

CÔNG TY TNHH ACODE SPORTING GOODS

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ACODE SPORTING GOODS - Đại diện pháp luật: Wang, Yung-Han
Địa chỉ: Số 32 VSIP II, A đường số 31, Khu công nghiệp Việt Nam, Singap, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VƯƠNG TÀI LINH

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VƯƠNG TÀI LINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Văn
Địa chỉ: Tổ 12A, ấp Vườn ươm, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG BÁCH GIA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG BÁCH GIA - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thu Tuyết
Địa chỉ: Thửa đất số 335, Tờ bản đồ số 38, Tổ 2, ấp Tân Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN CAO THĂNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ CHO THUÊ LƯU TRÚ NGUYỄN CAO THĂNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Thăng
Địa chỉ: Thửa đất 1123, Tờ bản đồ 33, ấp 1, Xã Lac An, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÀNH LONG

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÀNH LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Long
Địa chỉ: Thửa đất 175, tờ bản đồ 60, ấp 3, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH KEO THIÊN LỰC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KEO THIÊN LỰC - Đại diện pháp luật: ừng Kún Kíu
Địa chỉ: Thửa đất số 77, 78, tờ bản đồ 78, ấp Bình Cơ, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ HẢI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚ HẢI BÌNH DƯƠNG - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Hà
Địa chỉ: Thửa đất số 620, Tờ bản đồ số 66, ấp Bình Cơ, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GOLDEN FOREST

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GOLDEN FOREST - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Huy
Địa chỉ: Thửa đất số 245, tờ bản đồ số 4, ấp Tân Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CÔNG TY TNHH TRẠI GÀ DIỄM THU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TRẠI GÀ DIỄM THU - Đại diện pháp luật: Trương Thị Diễm Thu
Địa chỉ: Thửa đất số 146, 158, 357, Tờ bản đồ số 35, 43, 47, ấp Đồng, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH ELEMENTS DECORATION MATERIAL VIET NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ELEMENTS DECORATION MATERIAL VIET NAM - Đại diện pháp luật: Feng Weihua
Địa chỉ: Lô 1G3, Đường CN9, Khu công nghiệp Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN CHUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN CHUNG - Đại diện pháp luật: Lê Đình Khang
Địa chỉ: Thửa đất số 848, Tờ bản đồ 48, ấp Mỹ Đức, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH KHUôN MẫU TâY Đô

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHUôN MẫU TâY Đô - Đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Dô
Địa chỉ: Thửa đất 177, Tờ bản đồ số 57, ấp 2, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN VậT LIệU XâY DựNG CầU ĐườNG PHướC HồNG

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN VậT LIệU XâY DựNG CầU ĐườNG PHướC HồNG - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Kiển
Địa chỉ: Thửa đất số 219, Tờ bản đồ số 46, Tổ 18, ấp Cây Chanh, Xã Tân Định, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH GạCH TUYNEL PHú QUí

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GạCH TUYNEL PHú QUí - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Xuân Cúc
Địa chỉ: Thửa đất số 182, tờ bản đồ số 9, ấp Vườn Vũ, Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT NăNG LượNG XANH BìNH DươNG (Nộp hộ NTNN)

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT NăNG LượNG XANH BìNH DươNG (Nộp hộ NTNN) - Đại diện pháp luật: Huỳnh Kế Thuấn
Địa chỉ: Lô 1H3, đường CN 7, khu công nghiệp Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ MAI NHậT BảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ MAI NHậT BảO - Đại diện pháp luật: Mai Văn Tiến
Địa chỉ: Thửa đất số 205, Tờ bản đồ số 7, ấp 3, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI HOàI NINH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI HOàI NINH PHáT - Đại diện pháp luật: Khổng Văn Hiếu
Địa chỉ: Thửa đất số 116, tờ bản đồ số 10, ấp 4, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH ĐạI Vĩ THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐạI Vĩ THàNH - Đại diện pháp luật: Tất Chí Phong
Địa chỉ: Lô 2L3, Đường CN5, Khu công nghiệp Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

TraÊm Chăn nuôi va� Thu� y huyêÊn Bă�c Tân Uyên

Mã số thuế: TraÊm Chăn nuôi va� Thu� y huyêÊn Bă�c Tân Uyên - Đại diện pháp luật: Tha�i Minh Hoa�ng
Địa chỉ: â�p 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ TâN UYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ TâN UYêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sáng
Địa chỉ: Thửa đất số 500, Tờ bản đồ số 14, ấp Suối Sâu, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH LạC AN - CôNG TY TNHH HOàNG ĐạI VươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH LạC AN - CôNG TY TNHH HOàNG ĐạI VươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Hoàng
Địa chỉ: Số 215C, ấp 3, Xã Lac An, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU Gỗ HợP TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU Gỗ HợP TIếN - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu Hường
Địa chỉ: Thửa đất số 16, Tờ bản đồ số 6, ấp 1, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ CầM Đồ HùNG HạNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ CầM Đồ HùNG HạNH PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Đức Hùng
Địa chỉ: Thửa đất số 364, Tờ bản đồ số 38, ấp Tân Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH CHế BIếN Gỗ PHI VâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHế BIếN Gỗ PHI VâN - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Khắp
Địa chỉ: Thửa đất số 277, Tờ bản đồ số 69, ấp Bình Cơ, Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THIếT Kế Và XâY DựNG NHà XINH CHI NHáNH BìNH DươNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THIếT Kế Và XâY DựNG NHà XINH CHI NHáNH BìNH DươNG - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Đại
Địa chỉ: Số 15, Tổ 2, ấp 3, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ - Đô THị NGUYễN PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ - Đô THị NGUYễN PHONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trang Thảo
Địa chỉ: Thửa đất số 51, Tờ bản đồ số 25, ấp 5, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH NHUậN BằNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHUậN BằNG - Đại diện pháp luật: Liang, Maoqiang
Địa chỉ: Lô 1F3, Đường CN8, Khu công nghiệp Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH I - CôNG TY TNHH SảN XUấT Gỗ HOàNG ĐứC

Mã số thuế: CHI NHáNH I - CôNG TY TNHH SảN XUấT Gỗ HOàNG ĐứC - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thúy
Địa chỉ: Thửa đất số 230, Tờ bản đồ số 14, ấp Cổng Xanh, Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

HợP TáC Xã SảN XUấT Và KINH DOANH NôNG SảN AN TOàN QUốC ĐạT

Mã số thuế: HợP TáC Xã SảN XUấT Và KINH DOANH NôNG SảN AN TOàN QUốC ĐạT - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Thái
Địa chỉ: ấp 4, Xã Lac An, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Thành Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Thành Đạt - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Thái
Địa chỉ: Thửa đất số 160, Tờ bản đồ số 8, ấp 4, Xã Lac An, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương