Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Tân phú

CôNG TY TNHH SảN XUấT CHế BIếN SOCOLA THàNH CôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT CHế BIếN SOCOLA THàNH CôNG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Nhàn
Địa chỉ: 11/20 Đỗ Thừa Luông, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ - DU LịCH - THươNG MạI HữU NGHị QUAN - TRUNG TâM KINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ - DU LịCH - THươNG MạI HữU NGHị QUAN - TRUNG TâM KINH - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Hồng
Địa chỉ: 96 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư KIM áNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư KIM áNH - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Khanh
Địa chỉ: 97 Lê Lăng, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN HóA CHấT PHẩM MàU SàI GòN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN HóA CHấT PHẩM MàU SàI GòN - Đại diện pháp luật: Hồ Thị ánh Tuyết
Địa chỉ: 9/6 Đường Trần Văn Cẩn, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN Tử ĐạI LIêN THANH - KHO CHứA HàNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN Tử ĐạI LIêN THANH - KHO CHứA HàNG - Đại diện pháp luật: Hà Thị Lệ Hằng
Địa chỉ: 76/32 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG PHáT TRIểN THANH TùNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG  PHáT TRIểN THANH TùNG - Đại diện pháp luật: Phạm Võ Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 183 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN KIểM ĐịNH CôNG TRìNH XâY DựNG SàI GòN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN KIểM ĐịNH CôNG TRìNH XâY DựNG SàI GòN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hữu
Địa chỉ: 107 Đường CN11, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT NộI THấT PHúC ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT NộI THấT PHúC ĐạT - Đại diện pháp luật: Bùi Danh Sỹ
Địa chỉ: 131/3 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN VIệT RAU

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VIệT RAU - Đại diện pháp luật: Lý Thạch Long
Địa chỉ: 559 Luỹ Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI THế GIớI ĐIệN Tử - CửA HàNG BáCH HóA XANH TâN Kỳ TâN QUý

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI THế GIớI ĐIệN Tử - CửA HàNG BáCH HóA XANH TâN Kỳ TâN QUý - Đại diện pháp luật: Ngô Tấn Tài
Địa chỉ: 615 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TôN THE�P VAÊN TRươ�NG PHA�T

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH TôN THE�P VAÊN TRươ�NG PHA�T - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Trường
Địa chỉ: Số 204 Đường Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ VIệT Tỷ

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ VIệT Tỷ - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: 31 Đường Kênh Nước Đen, Phường Tân Thành, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư DịCH Vụ GIảI TRí THANH BìNH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư DịCH Vụ GIảI TRí THANH BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tây
Địa chỉ: 14 Phạm Ngọc, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KINH DOANH QUốC Tế 123 VIVU

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KINH DOANH QUốC Tế 123 VIVU - Đại diện pháp luật: Đỗ Bá Thuấn
Địa chỉ: 111/23 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Tư VấN Kế TOáN - THUế A&M

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Tư VấN Kế TOáN - THUế A&M - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Anh
Địa chỉ: 24 Đường S11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư GIáO DụC ĐàO TạO TRí VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư GIáO DụC ĐàO TạO TRí VIệT - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Kim Liên
Địa chỉ: 287/2/3 Thành Công, Phường Tân Thành, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI FRIENDPRO

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI FRIENDPRO - Đại diện pháp luật: Vĩnh Phước
Địa chỉ: 022 Lô B Cư xá Gò Dầu 2, Đường Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN G.A NAM LONG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN G.A NAM LONG PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: 184 Hoà Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư GIảI PHáP TíCH HợP SMART.PV

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư GIảI PHáP TíCH HợP SMART.PV - Đại diện pháp luật: Vương Hồng Ngọc
Địa chỉ: 196/31 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ PHáT TRIểN AN TOàN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ PHáT TRIểN AN TOàN - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Thúy
Địa chỉ: 47 Văn Cao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH MôI GIớI QUảNG CáO ĐấT XANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôI GIớI QUảNG CáO ĐấT XANH - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tuấn
Địa chỉ: 74 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH SX - TM - TRANG TRí NộI THấT BìNH MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SX - TM - TRANG TRí NộI THấT BìNH MINH - Đại diện pháp luật: Trương Huỳnh Vũ
Địa chỉ: 400 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Tư VấN ĐầU Tư TIếN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Tư VấN ĐầU Tư TIếN PHáT - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bích Nguyệt
Địa chỉ: 58 Tô Hiệu, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH TRUNG TâM GIáO DụC Lê DũNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRUNG TâM GIáO DụC Lê DũNG - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: 26/18 Đường B3, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH CôNG TY TNHH PHươNG NGâN CNC Cơ KHí

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG TY TNHH PHươNG NGâN CNC Cơ KHí - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Bích
Địa chỉ: 807/26 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRụ HòA PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRụ HòA PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Đức Trụ
Địa chỉ: 44 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LộC THịNH TIếN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LộC THịNH TIếN - Đại diện pháp luật: Võ Thị Minh Lộc
Địa chỉ: 16 Đường T5, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP DOANH NGHIệP VIệT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP DOANH NGHIệP VIệT - Đại diện pháp luật: Trần Minh Nghĩa
Địa chỉ: 549/30 Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH 2 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LộC THịNH TIếN

Mã số thuế: CHI NHáNH 2 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LộC THịNH TIếN - Đại diện pháp luật: Võ Thị Minh Lộc
Địa chỉ: 316/28/15 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

CHI NHáNH 1 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRụ HòA PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH 1 CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRụ HòA PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Đức Trụ
Địa chỉ: 303/8 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh