Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Hải An

CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI DịCH Vụ HảI Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI DịCH Vụ HảI Hà - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Huấn
Địa chỉ: Số 90 Phương Lưu 1, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN Xử Lý CHấT THảI MôI TRườNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Xử Lý CHấT THảI MôI TRườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Cần
Địa chỉ: Số 6/147 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ QUảNG ĐôNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ QUảNG ĐôNG - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Hoà
Địa chỉ: Km 00+200 đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI BIểN TRUNG KIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI BIểN TRUNG KIêN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quỳnh
Địa chỉ: Số 116 Bùi Thị Từ Nhiên, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐạI DũNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐạI DũNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Số 44C Hạ Đoạn 2, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN GIAO NHậN VậN TảI QUốC Tế THáI Hà AN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GIAO NHậN VậN TảI QUốC Tế THáI Hà AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Thuấn
Địa chỉ: Số 14b, ngõ 98, đường Bùi Thị Từ Nhiên, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ GIảI TRí PHươNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ GIảI TRí PHươNG ANH - Đại diện pháp luật: Phạm Phương Anh
Địa chỉ: Số 231 Phương Lưu 2, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU MINH TRí

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU MINH TRí - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hiển
Địa chỉ: Số 32 tổ 11 đường Đằng Hải, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN S5 VIệT NAM TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN S5 VIệT NAM TạI HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Tuyết Nga
Địa chỉ: Tầng 10, Viet, Uc Building, số 2/16D Trung Hành 5, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH BIT E&M - HảI PHòNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BIT E&M - HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Hwang Jihoon
Địa chỉ: Tầng 3, số 119 đường Hoàng Thế Thiện, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ĐìNH Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ĐìNH Vũ - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Thưởng
Địa chỉ: Ngã 3 Đình Vũ, KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY LắP KHáNH BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY LắP KHáNH BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng ý
Địa chỉ: Số 318 Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH GIáO DụC CHấT LượNG CAO LINH SAN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIáO DụC CHấT LượNG CAO LINH SAN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Diễm Linh
Địa chỉ: Số 158 Lũng Đông, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI TRườNG THịNH (VIệT NAM)

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TRườNG THịNH (VIệT NAM) - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Số 4/750 tổ dân phố Phương Lưu 9, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ DU LịCH VậN TảI HOàNG HảI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ DU LịCH VậN TảI HOàNG HảI - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Kim Dung
Địa chỉ: Số 44/435 Lũng Đông, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN THươNG MạI Và SảN XUấT NộI THấT VIệT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN THươNG MạI Và SảN XUấT NộI THấT VIệT - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoàng Yến
Địa chỉ: Số 37 đường Đông Phong, Phường Nam Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH VậN TảI BIểN MINH ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI BIểN MINH ĐạT - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thiện
Địa chỉ: Số 99N/110 Bùi Thị Từ Nhiên, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI & PHáT TRIểN PHươNG NAM VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI & PHáT TRIểN PHươNG NAM VIệT - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: Số 11/15/80 Phương Lưu 4, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THéP TRí NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THéP TRí NGUYễN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Đạt
Địa chỉ: Số 52 Ngô Gia Tự, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI XUấT NHậP KHẩU MAI NGâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI XUấT NHậP KHẩU MAI NGâN - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thanh
Địa chỉ: Số 2/272 tổ 8, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ NGọC TùNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ NGọC TùNG - Đại diện pháp luật: Tăng Thị Kim Ngọc
Địa chỉ: Số 25/299 Bùi Thị Từ Nhiên, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ GF VạN XUâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ GF VạN XUâN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thiên Trang
Địa chỉ: Phòng 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cảng Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU NôNG SảN GIA HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU NôNG SảN GIA HưNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Số 78 đường bao Trần Hưng Đạo, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH FLAT (VIệT NAM)

Mã số thuế: CôNG TY TNHH FLAT (VIệT NAM) - Đại diện pháp luật: Ruan Hongliang
Địa chỉ: Lô đất CN4.2C, Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH VậN TảI SôNG BIểN PHáT ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI SôNG BIểN PHáT ĐạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: Số 2B/145 Phương Lưu 5, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư ADD

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư ADD - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Vui
Địa chỉ: Số 2C/44 Bình Kiều 1, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Nguyễn Đức Vân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nguyễn Đức Vân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: Số 15E Trung Hành, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH International Newway

Mã số thuế: Công Ty TNHH International Newway - Đại diện pháp luật: Đinh Khắc Đức
Địa chỉ: Số 79 Hoàng Thế Thiện, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Vật Tư Thương Mại Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vật Tư Thương Mại Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Lưu Đức Tuấn
Địa chỉ: Phòng 212 Khách sạn dầu khí, số 441 Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Nhật Chấn Vina

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nhật Chấn Vina - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan Hương
Địa chỉ: Số 206, lô 9, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng