Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại TX Thuận An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TAM THáI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TAM THáI - Đại diện pháp luật: Lý Văn Xuân
Địa chỉ: Thửa đất số 495, tờ bản đồ số 254, đường D19, khu dân cư Việ, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ GMAX

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ GMAX - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Quốc
Địa chỉ: Thửa đất số 1891, tờ bản đồ số 612, khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY Cổ PHầN PHúC LâM ĐôNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHúC LâM ĐôNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Phấn
Địa chỉ: Số 49/10, Đường Đông Nhì, Khu phố Đông Nhì, Phường Lái Thiêu, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH NHựA Kỹ THUậT MINH HâN VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHựA Kỹ THUậT MINH HâN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Số 1/57, khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH 4: CôNG TY TNHH LINH NGA

Mã số thuế: CHI NHáNH 4: CôNG TY TNHH LINH NGA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Nga
Địa chỉ: Số 143/5A, Khu phố 4, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH BAO Bì GIấY H.D

Mã số thuế: CHI NHáNH - CôNG TY TNHH BAO Bì GIấY H.D - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Đức
Địa chỉ: Thửa đất 180, 167, 1977, tờ bản đồ 131 (B2), khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG THươNG MạI KIếN HUY

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG THươNG MạI KIếN HUY - Đại diện pháp luật: Đường Thượng Vinh
Địa chỉ: Lô DC 23, Số ô 52, Khu dân cư Việt Sing, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH HàNG KHôNG VIếT LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH HàNG KHôNG VIếT LONG - Đại diện pháp luật: Lê Viết Long
Địa chỉ: Số 9A, Lô 3, đường Lái Thiêu 14, Khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MAY MặC Võ GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MAY MặC Võ GIA - Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung
Địa chỉ: Số 4/4D, tổ 4, khu phố Bình Đức 2, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH KIM TOM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KIM TOM - Đại diện pháp luật: Phạm Đào Anh
Địa chỉ: Lô DC81, Số ô 38, Khu dân cư Việt Sing, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐOàN MINH ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ ĐOàN MINH ĐứC - Đại diện pháp luật: Đoàn Viễn Điệp
Địa chỉ: Số 04, Lô 3, khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ SHIZU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ SHIZU - Đại diện pháp luật: Võ Văn Hiệp
Địa chỉ: T6/38, Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG VậN TảI NGUYễN Hà PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ KHí XâY DựNG VậN TảI NGUYễN Hà PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hà
Địa chỉ: Số 15B/2, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Gỗ BIêN GIớI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Gỗ BIêN GIớI - Đại diện pháp luật: Cao Biên Giới
Địa chỉ: Số 147/9, tổ 15, khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HàNG CHâU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HàNG CHâU - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Tịnh
Địa chỉ: Thửa đất số 303, Tờ bản đồ số 251, Khu dân cư Việt Sing, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AVN METAL

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AVN METAL - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Anh
Địa chỉ: Thửa đất số 1085, tờ bản đồ số 131, khu phố 4, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HOATEX

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH HOATEX - Đại diện pháp luật: Lâm Tài Hoa
Địa chỉ: Số T3/64M, Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH ĐầU Tư TAM THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư TAM THANH - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến
Địa chỉ: Số 4/6B, Khu phố Bình Đức 2, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH Dự HàO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Dự HàO - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quang Minh Hiệp
Địa chỉ: Số B684, Khu dân cư Việt Sing, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GAS ANH TUấN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GAS ANH TUấN - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Tường
Địa chỉ: Số 1/15, khu phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI DịCH Vụ NET NGUYễN VươNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI DịCH Vụ NET NGUYễN VươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Vương
Địa chỉ: Số 69A, Đường ĐT 745, Khu phố Bình Phước, Phường Bình Nhâm, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIA LIêM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIA LIêM - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Tuấn
Địa chỉ: Số 45/28, Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG ĐạI KHOA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG ĐạI KHOA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Khoa
Địa chỉ: Số 23ADC04, Khu phố 4, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ ĐIệN Tử ĐồNG SáNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHệ ĐIệN Tử ĐồNG SáNG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thùy Dương
Địa chỉ: Số C43, Làng chuyên gia The Oasis II, Đường D11, Khu dân cư, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP Và XâY DựNG VITECH CO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP Và XâY DựNG VITECH CO - Đại diện pháp luật: Lương Thị Thanh
Địa chỉ: Số 74C/1, Khu phố 1A, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Gỗ ĐạI ĐứC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Gỗ ĐạI ĐứC PHáT - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quang
Địa chỉ: Kho số 3, Số 4/28, Khu phố Bình Đức 2, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI VậN TảI SAO KHUê

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI VậN TảI SAO KHUê - Đại diện pháp luật: Lê Tất Hưng
Địa chỉ: Số 59/16, Đường Vĩnh Phú 38, Khu phố Tây, Phường Vĩnh Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU C & J VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU C & J VINA - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Vinh
Địa chỉ: Lô NP, 02B, 09, Khu The Seasons, Khu phố Đông Nhì, Phường Lái Thiêu, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH NGUYễN BảO LAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NGUYễN BảO LAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc An
Địa chỉ: 5/13 Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Cơ KHí QUANG TUấN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Cơ KHí QUANG TUấN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tự
Địa chỉ: Số 2/32A, Bình Đức, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương