Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Long Xuyên

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HòA BìNH AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HòA BìNH AN GIANG - Đại diện pháp luật: Trần Kim Hằng
Địa chỉ: Số 8 Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN TIệM VàNG HAI BòN LONG XUYêN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN TIệM VàNG HAI BòN LONG XUYêN - Đại diện pháp luật: Lê Huy Phương
Địa chỉ: 132A Lê Minh Ngươn, Khóm 1, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NộI THấT HUỳNH TRâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NộI THấT HUỳNH TRâM - Đại diện pháp luật: Phạm Huỳnh Trâm
Địa chỉ: 70/11, Khóm Long Hưng 1, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY CP MôI TRườNG XANH AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY CP MôI TRườNG XANH AN GIANG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Thu
Địa chỉ: Số 573 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN THịNH PHáT AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN THịNH PHáT AN GIANG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn An
Địa chỉ: 126/55A, Khóm Bình Đức I, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ Mỹ HòA 16

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ Mỹ HòA 16 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Điệp
Địa chỉ: Đường Ung Văn Khiêm, Khóm Đông Thịnh 8, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư Và THẩM ĐịNH GIá ĐôNG DươNG TạI MIềN TâY

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư Và THẩM ĐịNH GIá ĐôNG DươNG TạI MIềN TâY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Bảo Lộc
Địa chỉ: 190B Lê Văn Nhung, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN NHâN LOAN HAI BòN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN NHâN LOAN HAI BòN - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Thanh Loan
Địa chỉ: Số 53 Lê Minh Ngươn, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CáM SạCH TRườNG AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CáM SạCH TRườNG AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy An
Địa chỉ: Số 21/34, Tổ 13, Khóm Trung Thạnh, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Kế - KIếN TRúC - XâY DựNG TRí VIệT AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Kế - KIếN TRúC - XâY DựNG TRí VIệT AN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bé
Địa chỉ: Số 195/4A Hà Hoàng Hổ, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN OANH THANH PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN OANH THANH PHONG - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thanh
Địa chỉ: 403B/21 Nguyễn Thanh Sơn, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư PHáT TRIểN MEKONG IDC AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư PHáT TRIểN MEKONG IDC AN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thắng
Địa chỉ: Số 43 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH QUảNG CáO VINAADS AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUảNG CáO VINAADS AN GIANG - Đại diện pháp luật: Dương Thị Bích Loan
Địa chỉ: Số 594D/30 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY XUấT KHẩU THàNH AN - XưởNG MAY 1

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY XUấT KHẩU THàNH AN - XưởNG MAY 1 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thảo
Địa chỉ: Tỉnh lộ 943, Khóm Tây Huề 1, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIA NGUYễN PHú THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIA NGUYễN PHú THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Tuấn
Địa chỉ: 9L4 Khu đô thị cao cấp Sao Mai, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CAFE PHố AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CAFE PHố AN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Nhứt
Địa chỉ: Số 216 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH GIảI PHáP THươNG MạI ĐIệN Tử EGARDEN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIảI PHáP THươNG MạI ĐIệN Tử EGARDEN - Đại diện pháp luật: Dương Hữu Thịnh
Địa chỉ: Số 39, Khóm Bình Đức 1, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Kỹ THUậT Tự ĐộNG HóA NGUYêN KHôI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Kỹ THUậT Tự ĐộNG HóA NGUYêN KHôI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thơm
Địa chỉ: 1A2 Nguyễn Siêu, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN TIệM VàNG NGọC PHươNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN TIệM VàNG NGọC PHươNG - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thùy Phương
Địa chỉ: Số 73 Hùng Vương, Tổ 3, Khóm 7, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG DBT AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG DBT AN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Được
Địa chỉ: Số 672/11 Bùi Văn Danh, Khóm Đông Phú, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Vĩ HòA BìNH TạI BìNH KHáNH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH Vĩ HòA BìNH TạI BìNH KHáNH - Đại diện pháp luật: Nhan Trường Vũ
Địa chỉ: 1042/53 Võ Văn Hoài, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CưA Xẻ Gỗ PHáT ĐạT - XưởNG CưA MáY

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CưA Xẻ Gỗ PHáT ĐạT - XưởNG CưA MáY - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hạnh
Địa chỉ: 30, 31 Bùi Văn Danh, Khóm Tây Khánh 3, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG HUỳNH Mỹ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG HUỳNH Mỹ - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhí
Địa chỉ: Lô 5, Khu II, đường Hà Hoàng Hổ, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XAY XáT TIếN ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XAY XáT TIếN ĐạT - Đại diện pháp luật: Trần Văn Xuân
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Mỹ Thuận, Xã Mỹ Hoà Hưng, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vé Máy Bay Sen Xanh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Vé Máy Bay Sen Xanh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Phương
Địa chỉ: 87/2 Bùi Văn Danh, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thiện Thuận

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thiện Thuận - Đại diện pháp luật: Bùi Thu Thảo
Địa chỉ: 214B10 Hàm Nghi, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Nhà Nghỉ Hồng Nguyễn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Nhà Nghỉ Hồng Nguyễn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: 217, hẻm 7, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Nguyễn Hoàng Putin

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Nguyễn Hoàng Putin - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: 202 Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ An Phước Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ An Phước Thịnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Lan
Địa chỉ: Số 18C2 Mạc Đăng Dung, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Công ty cổ phần Rau quả Thục phẩm An Giang

Mã số thuế: Công ty cổ phần Rau quả Thục phẩm An Giang - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 69, 71, 73 Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang